Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Doskonalenie zarządazania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.


Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy. Przede Wszystkim Jakość - poprawa jakości usług świadczonych przez jst dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników. Dobry Klimat Dla Powiatów - DOKLIP. Na granicy terroryzmu - szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego. Ideą projektu jest obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali, z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów działalności. Głównym celem projektu jest rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej samorządowego wymiaru. Będzie on obejmować trzy komponenty.


Bioblioteka projektów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich.
Strona powstała w ramach projektu “Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu predefiniowanego pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" w ramach Programu Regionalnego współfinansowanego przez MF EOG 2009-2014, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.